Random_Select
#include "stdafx.h"

int PARTITION(int a[], int p, int r)                      //以递增顺序排序
{
  int x = a[r];
  int i = p - 1;
  for (int j = p; j < r; ++j)
  {
    if (a[j] < x)
    {
      ++i;
      int temp = a[i];
      a[i] = a[j];
      a[j] = temp;
    }
  }
  int temp = a[i + 1];
  a[i + 1] = a[r];
  a[r] = temp;
  return i + 1;
}

int Random_Partition(int a[], int p, int r)
{
  srand(time(NULL));                      //以当前时间作为种子,以便每次产生的随机数不同
  int i = p+rand() % (r - p);                 //产生随机数
  int temp = a[i];
  a[i] = a[r];
  a[r] = temp;
  return PARTITION(a, p, r);
}

int Random_Select(int a[], int p, int r, int i)
{
  int q = 0,k = 0;
  if (p==r)
  {
    return a[p];
  }
  else
  {
    q = Random_Partition(a, p, r);
    k = q - p + 1;
    if (i==k)
    {
      return a[q];
    }
    else if (i < k)
    {
      return Random_Select(a, p, q - 1, i);
    }
    else
      return Random_Select(a, q + 1, r, i - k);
  }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  int a[] = { 3, 1, 7, 5, 9, 4, 12, 2 };
  int len = sizeof(a) / 4 - 1;
  cout << Random_Select(a, 0, len,7) << endl;
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/huanle543/article/details/49907059
个人分类: 算法导论
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Random_Select

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭