linux防火墙

iptables -I INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP
/sbin/iptables -I INPUT -s 10.71.2.118 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
/sbin/iptables -I INPUT -s 10.71.2.119 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
/sbin/iptables -I INPUT -s 10.71.2.120 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
/etc/rc.d/init.d/iptables save
/etc/init.d/iptables restart
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值