Eclipse启动参数(感觉是最好的一个)


-vmargs -Xverify:none -Xms128M -Xmx512M -XX:PermSize=64M -XX:MaxPermSize=128M -XX:+UseParallelGC

还有一个更全的:

-nl en_US -clean -vmargs -Xverify:none -XX:+UseParallelGC -XX ermSize=512M -XX:MaxPermSize=512M -XX:MaxNewSize=32M -XX:NewSize=32M -Xmx640M -Xms256M

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试