Oracle中nvl(), nvl2()函数的区别

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/itmyhome/article/details/80237209

nvl(expr1, expr2)

表示:如果expr1为NULL,则nvl返回expr2。如果expr1不是NULL,则nvl返回expr1。

nvl2(expr1, expr2, expr3)

表示:如果expr1不为空,则nvl2返回expr2。如果expr1为空,则nvl2返回expr3。

参考:

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions105.htm
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions106.htm

阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页