vba 编写自动报表

版权声明:共同学习,共同进步。如果帮助到你了,麻烦回复一下。转载说明出处,谢谢合作! https://blog.csdn.net/ivory_town1/article/details/50923276
 Sub qr_report_week_click()
  Dim conn As ADODB.Conn
  Dim rs As ADODB.Reco
  Dim i As Integer
  Dim sql As String, sdate As String, edate As String
  Set conn = CreateObjct("ADDB.Contion")
  conn.ConnecnString = "DRIVER={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver};SERVER=192.168.0.3;Database=test;Uid=test;Pwd=test" 
  
  conn.Open
  Set rs = New ADODB.Recordset
  sdate = InputBox("请输入起始日期,格式如 2016-02-01", "起始日期", Format(DateAdd("d", -7, Now), "yyyy-mm-dd"))
  edate = InputBox("请输入终止日期,格式如 2016-02-07", , Format(Now, "yyyy-mm-dd"))
  sql = "SELECT ....."
  rs.Open sql, conn
  rs.MoveFirst
  Set sht = ThisWorkbook.Worksheets("周新增统计")
  sht.Range("A2:E2").ClearContents
  i = 2
Do While Not rs.EOF

  sht.Cells(i, 1) = rs("date")
  sht.Cells(i, 2) = rs("register")
  sht.Cells(i, 3) = rs("bind")
  sht.Cells(i, 4) = rs("activat")
  sht.Cells(i, 5) = rs("lv")
  
  rs.MoveNext
  i = i + 1
Loop

'累计统计

Set rs = New ADODB.Recordset
  sql = "SELECT ....."
  rs.Open sql, conn
  rs.MoveFirst
  
  Set sht = ThisWorkbook.Worksheets("累计统计")
  sht.Range("A2:E2").ClearContents
  i = 2
Do While Not rs.EOF

  
  sht.Cells(i, 1) = rs("register")
  sht.Cells(i, 2) = rs("activat")
  sht.Cells(i, 3) = rs("lv")
  
  rs.MoveNext
  i = i + 1
Loop
'周(每日统计)
Set rs = New ADODB.Recordset
  sql = "SELECT DATE_....."
  rs.Open sql, conn
  rs.MoveFirst
  
  Set sht = ThisWorkook.Worksheets("周(每日统计)")
  sht.Rang("A2:E100").ClearContents
  i = 2
Do While Not rs.EOF

  
  sht.Cells(i, 1) = rs("date")
  sht.Cells(i, 2) = rs("register")
  sht.Cells(i, 3) = rs("bind")
  sht.Cells(i, 4) = rs("activat")
  sht.Cells(i, 5) = rs("lv")
  
  rs.MoveNext
  i = i + 1
Loop
  MsgBox "报表生成完成!"
  conn.Close
  Set conn = Nothing
End Sub


得到的测试结果如下:
重新跑后结果

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭