java小程序中鼠标事件的响应处理(包含右键、双击等)

javaduke 原创于 www.dukejava.com 主页上提供大量java编程技巧
如何在小程序中实现鼠标响应?
public class Hello extends Applet implements MouseListener{

public void init(){
addMouseListener(this);
}
public void mouseEntered(MouseEvent e){
au.play();
setBackground(Color.blue);
}

public void mouseExited(MouseEvent e){
setBackground(Color.black);
}

public void mousePressed(MouseEvent e){}

public void mouseReleased(MouseEvent e){}

public void mouseClicked(MouseEvent e){}

}
首先在小程序中实现事件监听器,再实现鼠标用户接口


如何小程序中处理鼠标双、三击?

component.addMouseListener(
new MyMouseListener());

public class MyMouseListener extends MouseAdapter {
public void mouseClicked(MouseEvent evt) {
if (evt.getClickCount() == 3) {
// 处理鼠标三击
} else if (evt.getClickCount() == 2) {
// 处理鼠标双击
}
}
}

处理鼠标右键

public mouseClicked(MouseEvent e){

if(e.isMetaDown()){//检测鼠标右键单击

}

如何在小程序中处理鼠标中间键?

new MyMouseListener());

public class MyMouseListener extends MouseAdapter {
public void mouseClicked(MouseEvent evt) {
if ((evt.getModifiers() &?
InputEvent.BUTTON1_MASK) != 0) {
processLeft(evt.getPoint());
//处理鼠标左键单击
}
if ((evt.getModifiers() &?
InputEvent.BUTTON2_MASK) != 0) {
processMiddle(evt.getPoint());
//处理鼠标中间键单击
}
if ((evt.getModifiers() &?
InputEvent.BUTTON3_MASK) != 0) {
processRight(evt.getPoint());
//处理鼠标右键单击
}
}
}

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 1

打赏作者

javaduke

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值