CSS 权重 和 优先级

权重
style 1000 行内样式
id 100
class 10
element 1 标签

权重越大,优先级越高
CSS选择器优先级是指“基础选择器”的优先级:
ID > CLASS > ELEMENT > *

!import(hack) > 行内 > ID > CLASS > 标签 | 伪类 | 属性选择器 > 伪元素 > 继承 > *
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页