CString转char*

1.可以使用W2A

2.

CString csName = _T("");
wchar_t* wcName = csName.GetBuffer(csName.GetLength());
csName.ReleaseBuffer();
char *cName;  
int len = wcslen(wcName)+1;
cName=(char*)malloc(len*sizeof(char));  
wcstombs_s(0, cName, len, wcName, _TRUNCATE);

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/jianwen0529/article/details/18797153
个人分类: C++类型转换
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭