Rect的合并 TCANVAS

var
  DestRect,SrcRect:TRect;
  i,TemW:Integer;
begin
  Result:=TBitmap.Create;
  Result.Width:=0;
  for i:=0 to Soruce.Count-1 do
  begin
    Result.Width:=Result.Width+TBitmap(Soruce.Items[i]).Width;
    Result.Height:=TBitmap(Soruce.Items[i]).Height;
  end;
  TemW:=0;
  for i:=0 to Soruce.Count-1 do
  begin
    SrcRect:=Rect(0,0,TBitmap(Soruce.Items[i]).Width,TBitmap(Soruce.Items[i]).Height);
    DestRect:=Rect(TemW,0,TemW+TBitmap(Soruce.Items[i]).Width,TBitmap(Soruce.Items[i]).Height);
    Result.Canvas.CopyMode:=cmSrcAnd;
    Result.Canvas.CopyRect(DestRect,TBitmap(Soruce.Items[i]).Canvas,SrcRect);
    TemW:=TemW+TBitmap(Soruce.Items[i]).Width;
  end;

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

风之谷

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值