C# 将科学记数法转换为小数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/jinlingjjl/article/details/79975089
 private double ChangeDataToD(string strData)
    {
      decimal dData = 0.0M;
      try
      {
        if (strData.Contains("E") || strData.Contains("e"))
        {
          strData = strData.Substring(0, strData.Length - 1).Trim();
          dData = Convert.ToDecimal(Decimal.Parse(strData.ToString(), System.Globalization.NumberStyles.Float));
        }
        else
        {
          dData = decimal.Parse(strData);
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        dData = 0;
      }
      return double.Parse(dData.ToString());
    }

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试