CSS 图片加滤镜

版权声明: https://blog.csdn.net/jjjjjl123456/article/details/80689408

简单点,解决方式简单点,你又不是个演员。


<html>

<head>
<style type="text/css">
    a:link img{
        filter:gray;
    }
    a:hover img{
        filter:"";
    }
</style>
</head>
<body>
<a ><img src="测试.jpg"/></a>
</body>
</html>


当鼠标放在图片上时图片为彩色,离开时为黑白色。

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页