CSS 图片加滤镜

版权声明: https://blog.csdn.net/jjjjjl123456/article/details/80689408

简单点,解决方式简单点,你又不是个演员。


<html>

<head>
<style type="text/css">
    a:link img{
        filter:gray;
    }
    a:hover img{
        filter:"";
    }
</style>
</head>
<body>
<a ><img src="测试.jpg"/></a>
</body>
</html>


当鼠标放在图片上时图片为彩色,离开时为黑白色。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭