js校验邮箱-手机号-传真-电话号码-邮编-输入框长度并且是非必填项

<script type="text/javascript">
  jQuery("#save").click(function () {
    //var title = $.trim($("#title").val());
    var mobile=jQuery.trim(jQuery('#mobile').val());
    if((''!=mobile)&&(!(/^[1][0-9]{10}$/.test(mobile)))){
      alert('手机号格式不正确');
      return ;
    }
    var email=jQuery.trim(jQuery('#email').val());
    if((''!=email)&&!(/^[A-Za-z\d]+([-_.][A-Za-z\d]+)*@([A-Za-z\d]+[-.])+[A-Za-z\d]{2,4}$/g.test(email))){
      alert('邮箱不正确');
      return ;
    }
    var fax=jQuery.trim(jQuery('#fax').val());
    if((''!=fax)&&!((/^([0-9]{2,3}-)?([0-9]{3,4}-)?([0-9]{7,8})$/.test(fax)))){
      alert('传真格式不正确!!!');
      return ;
    }
    var telephone=jQuery.trim(jQuery('#telephone').val());
    if((''!=telephone)&&!((/^([0-9]{2,3}-)?([0-9]{3,4}-)?([0-9]{7,8})$|^[1][0-9]{10}$/.test(telephone)))){
      alert('企业电话格式不正确');
      return ;
    }
    // ^[0-9]\\d{5}$
    var postalcode=jQuery.trim(jQuery('#postalcode').val());
    if((''!=postalcode)&&(!(/^[0-9]{6}$/.test(postalcode)))){
      alert('邮编格式不正确');
      return ;
    }

    var remark=$('#remark').val();
    var enterpriseShortName=$('#enterpriseShortName').val();
    var enterpriseEnglishName=$('#enterpriseEnglishName').val();
    var contactName=$('#contactName').val();
    if(remark.length > 50|enterpriseShortName.length>50|enterpriseEnglishName.length>50|contactName.length>50){
      alert('长度不能超过50');
      return false;
    }
</script>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭