Flutter组件-Input-TextField-文本输入框

防采集标记:亢少军老师的课程和资料

示例代码


//文档地址:https://docs.flutter.io/flutter/material/TextField-class.html
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(new MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new MaterialApp(
   title: '',
   home: new Scaffold(
    appBar: new AppBar(
     title: new Text(''),
    ),
    body:LoginPage(),
   ),
  );
 }
}

//登录组件
class LoginPage extends StatefulWidget{

 @override
 State<StatefulWidget> createState() => LoginPageState();

}

class LoginPageState extends State<LoginPage>{

 //文本编辑控制器
 TextEditingController usernameController = TextEditingController();

 TextEditingController passwordController = TextEditingController(); @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   children: <Widget>[

    TextField(
     controller: usernameController,
     //TextCapitalization.words 将每个单词的首字母大写
     //TextCapitalization.sentences 将首字母大写
     //TextCapitalization.characters 将所有字母大写
     textCapitalization: TextCapitalization.characters,
     //键盘类型
     keyboardType: TextInputType.number,
     decoration: InputDecoration(
      //内容的内边距
      contentPadding: EdgeInsets.all(10.0),
      icon: Icon(Icons.person),
      //提示文本
      labelText: '请输入你的用户名',
      helperText: '请输入注册的用户名',
     ),
     //键盘插件按钮样式
     textInputAction: TextInputAction.go,
     //设置光标样式
//     cursorColor: Colors.green,
//     cursorRadius: Radius.circular(16.0),
//     cursorWidth: 16.0,
    ),
    TextField(
     controller: passwordController,
     keyboardType: TextInputType.number,
     decoration: InputDecoration(
      contentPadding: EdgeInsets.all(10.0),
      icon: Icon(Icons.lock),
      labelText: '请输入密码',
     ),
     obscureText: true,
    ),
    RaisedButton(
     onPressed: (){
      loginCheck();
     },
     child: Text('登录'),
    ),

    //decoration示例
//    TextField(
//     //带外边框的样式
//     decoration: InputDecoration(
//      border: OutlineInputBorder(),
//      hintText: '请输入你的用户名',
//      labelText: '用户名',
//      prefixIcon: Icon(Icons.person),
//      suffixIcon: Icon(Icons.print),
//     ),
//    ),

   ],
  );
 }

 loginCheck(){

  if(usernameController.text.length != 11){
   print('请输入正确的手机号');
  }

  if(passwordController.text.length != 6){
   print('请输入6位以上的密码');
  }

 }


}

Flutter技术入门与实战: http://product.dangdang.com/26485813.html
Flutter交流学习群:894109159
Flutter开源项目请关注: https://github.com/kangshaojun
Flutter视频教程:https://edu.csdn.net/lecturer/2436
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

没有更多推荐了,返回首页