datagridview 获取选中行号 数据,判断是不是选中了一行

datagridview 获取选中行号 数据,判断是不是选中了一行

  

if (cc.dataGridView1.SelectedRows.Count > 0)//小于等于0 为没有选中任何行
                    {
                    string a=    dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[0].Value.ToString() 获取当前行 某个单元格数据

string b= dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[1].Value.ToString()获取当前行 某个单元格数据

int  t= dataGridView1.SelectedRows[0].Index 获取当前行的 行号
                                     }
                    else
                    {
                        MessageBox.Show("请选择一行!");
                    }

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页