js学习总结

js中的数据类型分为数值型、布尔类型和字符串型。

js中的数值格式化函数有 toFixed 和 toPrecision         1.226.toFixed(2);   -->结果为 "1.23"  表示保留几位小数      1.226.toPrecision(2);  -->结果为 "1.2"  表示保留多少位。

js字符之间的比较: == 等于操作符   ===等同操作符   ==等于操作符在比较之前,会进行强制类型转换         1 == ‘1’    true       但是     1 === ‘1’   false

js使用原型继承,对象直接从其他对象继承,从而创建新的对象。原型就是其他对象的模型。

阅读更多
文章标签: javascript
个人分类: 基础知识
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭