VB .NET 将DataSet修改后的数据使用update写到数据表中

用到了显示表格,修改数据,写回数据表的项目,几乎用了两天的事件查询电子书和网页资料,竟然无法找到将DataSet修改后的数据使用update写到数据表中的任何一个正确的代码,几乎快崩溃了,看来我真的不是学VB的脑袋啊,几乎忍不住要转回delphi了,就在刚才抱着最后一次运行的绝望修改后,TNND竟然可以了,真想说粗话,谁说VB好学了,你过来,我保证不打死你!

我确认我的代码基本正确,也参考了帮助文件,没想到的是问题的关键是数据表,竟然必须要设置主键,但错误提示尽然和主键没有一点屁关系!!!

觉得不好看的自己修改一下吧,我真是奇怪,VB的代码确实怪怪的,真的真的真的不如delphi写着舒服!

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim constr As String = "Data Source=.;Initial Catalog=数据库;Integrated Security=True"
        Dim sqlstr As String = "select * from 数据表"
        Dim scon As New SqlConnection(constr)
        Dim sda As New SqlDataAdapter()
        sda.SelectCommand = New SqlCommand(sqlstr, scon)
        Dim builder As New SqlCommandBuilder(sda)
        scon.Open()
        Dim customers As New DataSet
        sda.Fill(customers, " 数据表")
        DataGridView1.DataSource = customers.Tables(" 数据表")
        customers.Tables(" 数据表").Rows(0)(8) = 7      '为了演示省事了,你可以先显示数据,再修改数据,再写回数据表
        customers.Tables(" 数据表").Rows(1)(8) = 7
        Button1.Text = sda.Update(customers, " 数据表").ToString
        customers.AcceptChanges()
    End Sub

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭