sql 根据出生日期计算年龄
如表sample的字段xm对应姓名,csrq对应出生日期要计算年龄  
  String   sql   =   "select   xm,   to_char(sysdate,'YYYY')   -   to_char(csrq,'YYYY')   nl   from   sample";   
说明:sysdate为系统变量返回系统日期,to_char   为转换为字符中的函数 
阅读更多
文章标签: sql string
想对作者说点什么? 我来说一句

SQL 根据生日计算年龄

2011年07月29日 930B 下载

SQL通过出生日期查年龄

qq_29656961 qq_29656961

2017-02-26 13:27:34

阅读数:454

sql用函数计算年龄

2010年05月31日 1KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

sql 根据出生日期计算年龄

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭