【O(nlgn)判定点在凸包内】Codeforces Round #113 (Div. 2) B

思路参考了这个bloghttp://hi.baidu.com/aekdycoin/blog/item/7abf85026f0d7e85d43f7cfe.html

复杂度是O(nlgn)

#define N 100005
struct node{
  double x,y;
}a[100005];
double cross(node a,node b,node c){//>0,ab在ac顺时针;<0,ab在ac逆时针
  return (b.x-a.x)*(c.y-a.y) - (c.x-a.x)*(b.y-a.y);
}
int n,m;
bool chk(node b){
  int i,j;
  if(cross(a[0],b,a[1]) <= 0)return false;
  if(cross(a[0],b,a[n-1]) >= 0)return false;
  int l = 0,r = n-1,mid;
  int tag = 0;
  while(l<=r){
    mid = (l+r)>>1;
    if(cross(a[0],b,a[mid]) >= 0){
      tag = mid;
      l = mid+1;
    } else r = mid-1;
  }
  l = tag,r = tag+1;
  if(cross(a[l],b,a[r]) <= 0)return false;
  return true;
}

int main(){
  cin>>n;
  int i,j;
  for(i=0;i<n;i++){
    cin>>a[i].x>>a[i].y;
  }
  int ans = 0;
  cin>>m;
  node b;
  for(i=0;i<m;i++){
    cin>>b.x>>b.y;
    if(chk(b))ans++;
  }
  if(ans==m)cout<<"YES"<<endl;
  else cout<<"NO"<<endl;
  return 0;
}

阅读更多
文章标签: struct ini c
个人分类: 二分 计算几何
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

【O(nlgn)判定点在凸包内】Codeforces Round #113 (Div. 2) B

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭