Winform-单例模式-同一个窗口值打开一次

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lg343028751/article/details/49479139

1。在winform应用中,一个窗体打开另一个窗体,用以下方式打开会打开多个窗口,像qq一样会打开多个登陆窗口,有时应用中只打开一个

Form2 form=new Form2();

form.Show();


方法就是在在Form2中创建一个静态字段和一个静态方法,用方法来创建Form2的实例

public partial class Form2 : Form
   {
       public static Form2 SingleForm=null;
       public Form2()
       {
           InitializeComponent();
       }
       public static  Form2  GetSingle()
       {
           if (SingleForm == null || SingleForm.IsDisposed)
           {
               SingleForm = new Form2();
           }
           return SingleForm;
       }
   }
Form1中调用,这样只会打开一个窗口了

private void button1_Click(object senderEventArgs e)
       {
           Form2 item = Form2.GetSingle();
           if(!item.IsDisposed)
             item.Show();
       }

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试