linux删除所有子目录下的指定文件夹

linux删除所有子目录下的指定文件夹可采用find +exec组合来完成,如:

      find ./ -type d -name "del_dir" -exec rm -r {} \;

说明:

  1. ./  为待查询的开始目录,从此目录开始搜索,包括本目录下的子目录

  2. -type d 目标为文件夹

  3. -name "del_dir"   指定待删除的目录名

  4. rm -r {}   exec要执行的命令,此处为删除文件夹命令,如果很确定查到的目录一定要删除,则可加f不需要提示,如 rm -fr 


来源:
https://zhidao.baidu.com/question/543010423.html
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页