Tarjan算法求割点和割边

 • 1
  点赞
 • 6
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论
Tarjan算法和Kosaraju算法都是解有向图强连通分量的算法,它们的时间复杂度都为O(N+M),其中N为图中节点数,M为图中边数。 Tarjan算法的基本思想是通过DFS遍历图中的节点,并在遍历的过程中维护一个栈,用于存储已经遍历过的节点。在遍历的过程中,对于每个节点,记录它被遍历到的时间戳和能够到达的最小时间戳,当一个节点的最小时间戳等于它自身的时间戳时,说明这个节点及其之前遍历到的节点构成了一个强连通分量,将这些节点从栈中弹出即可。 Kosaraju算法的基本思想是先对原图进行一次DFS,得到一个反向图,然后再对反向图进行DFS。在第二次DFS的过程中,每次从未被访问过的节点开始遍历,遍历到的所有节点构成一个强连通分量。 两种算法的具体实现可以参考以下代码: ```python # Tarjan算法 def tarjan(u): dfn[u] = low[u] = timestamp timestamp += 1 stk.append(u) for v in graph[u]: if not dfn[v]: tarjan(v) low[u] = min(low[u], low[v]) elif v in stk: low[u] = min(low[u], dfn[v]) if dfn[u] == low[u]: scc = [] while True: v = stk.pop() scc.append(v) if v == u: break scc_list.append(scc) # Kosaraju算法 def dfs1(u): vis[u] = True for v in graph[u]: if not vis[v]: dfs1(v) stk.append(u) def dfs2(u): vis[u] = True scc.append(u) for v in reverse_graph[u]: if not vis[v]: dfs2(v) # 构建图和反向图 graph = [[] for _ in range(n)] reverse_graph = [[] for _ in range(n)] for u, v in edges: graph[u].append(v) reverse_graph[v].append(u) # Tarjan算法解强连通分量 dfn = [0] * n low = [0] * n timestamp = 1 stk = [] scc_list = [] for i in range(n): if not dfn[i]: tarjan(i) # Kosaraju算法解强连通分量 vis = [False] * n stk = [] scc_list = [] for i in range(n): if not vis[i]: dfs1(i) vis = [False] * n while stk: u = stk.pop() if not vis[u]: scc = [] dfs2(u) scc_list.append(scc) ```

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

阿_波_

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值