C语言中拆分人民币面值的题

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/liangjian103103103/article/details/84018719

目前人民币共有以下几种面值(不包括角和分):
1,2,5,10,20,50,100元。
编写一个函数计算金额“X”需要多少张面值为n元的纸币。在主函数中输入一个金额值,调用该函数,计算组成该金额最少需要多少张纸币。

#include "stdio.h"
main()
{
  long money,a,b,c;
  printf("input number of money :\n");
  scanf("%ld",&money);
  a=money/100;   /* 求面值100$的张数a  */
  b=money%100/10; /* 求面值十位上的数字b */
  c=money%10;   /* 求面值个位上的数字c */
  printf("%ld$ -> ",money); /* 输出标题头 */
  if(a>0)
    printf("%ld 100$\t",a);
  if(b>=5)
  {
    printf("1 50$\t");
    if((b-5)%2==0)
      printf("%ld 20$\t",(c-5)/2);
    else if(c-5>1)
      printf("1 20$\t1 10$\t");
    else
      printf("1 10$\t");
  }
  else
  {
    if(b%2==0)
      printf("%ld 20$\t",c/2);
    else if(b>1)
      printf("1 20$\t1 10$\t");
    else
      printf("1 10$\t");
  }
  if(c>=5)
  {
    printf("1 5$\t");
    if((c-5)%2==0)
      printf("%ld 2$\t",(c-5)/2);
    else if(c-5>1)
      printf("1 2$\t1 1$\t");
    else
      printf("1 1$\t");
  }
  else
  {
    if(c%2==0)
      printf("%ld 2$\t",c/2);
    else if(c>1)
      printf("1 2$\t1 1$\t");
    else
      printf("1 1$\t");
  }
  printf("\n");
  getch();
}

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页