int数组转string

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lihua5419/article/details/79956056
//采用字符串拼接形式转换,";"分号隔开
private String ArrayTransformString(int[] SafetyMeasure) {
		StringBuffer sb = new StringBuffer();
		for(int i=0;i<SafetyMeasure.length;i++){
		   sb.append(SafetyMeasure[i]+";");
		}
		return sb.toString();
	}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭