Java之接口

接口:体现的是事物的扩展性功能。

接口格式:

            interface 接口名{

                //抽象功能

               public abstract void swim();     

           }

接口的特点:不能实例化

接口成员的特点:

            1.成员变量:是一个常量,不能更改,并且默认的修饰符public static final(可以省略);

            2.成员方法:都是抽象方法,默认的修饰符为public abstract(可以省略);

            3.构造方法:接口不存在构造方法。

接口与接口之间的关系:继承关系(可以单继承,也可以多继承)。

类与接口之间的关系:实现关系(可以多个实现)。

接口的好处:降低了耦合性。

阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页