Awk关系运算符和布尔运算符

嵌入式软件开发 专栏收录该内容
36 篇文章 0 订阅


                             Awk关系运算符和布尔运算符

 

                                        Awk关系运算符及其意义

 

              运算符

                                                       意义

                <

                                    小于

                >

                                    大于

                <=

                                    小于等于

                >=

                                    大于等于

                ==

                                    等于

                !=

                                    不等于

                ~

                                    匹配正则表达式

                !~

                                    不匹配正则表达式

 

 

                                Awk布尔运算符及其意义

 

                           运算符

                                           意义

                                ||

                               逻辑或

                             &&

                               逻辑与

                               

                               逻辑非

 

 

示例:

 

      awk 'BEGIN {FS = ":"}  $1~/root/' /etc/passwd           打印 /etc/passwd文件中第一个域匹配root的记录

      awk 'BEGIN {FS = ":"}  $0!~/bash/' /etc/passwd         打印 /etc/passwd文件中所有域不匹配bash的记录

 

awk进行模式匹配时,可以用到条件语句(类似于C),有ifif /else, if/else/else三种。

 

          

    awk 'BEGIN {FS = ":"}  {if ($3 < $4)  print $0}' /etc/passwd         打印第三个域小于第四个域的记录

 

    awk 'BEGIN {FS = ":"}  {if ($3==10 ||  $4==10) print $0}'  /etc/passwd

    打印第三个域或第四个域精确等于10 的记录(利用==的匹配可成为精确匹配)。

 

awk 'BEGIN {FS = ":"}  {if ($3~10 || $4~10) print $0}'  /etc/passwd

打印 第三个域或第四个域包含10的记录(利用~的匹配可成为模糊匹配),如果$3=210,其所在记录也会被打印。

 

本文完全参照           <linux shell 编程从初学到精通>    华清远见嵌入式培训中心  伍之昂等编著

   

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值