025 K个一组翻转链表

LeetCode 第二十五题 K个一组翻转链表

给出一个链表,每 k 个节点一组进行翻转,并返回翻转后的链表。
k 是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。如果节点总数不是 k
的整数倍,那么将最后剩余节点保持原有顺序。
示例 :
给定这个链表:1->2->3->4->5
当 k = 2 时,应当返回: 2->1->4->3->5
当 k = 3 时,应当返回: 3->2->1->4->5
说明 :
你的算法只能使用常数的额外空间。
你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际的进行节点交换。

在这里我们参考了网址中的解题步骤,先找到前K个节点,将其翻转,剩下的结点,使用递归的方法进行处理。前K个节点翻转算法,是将头节点从链表中切掉,放在当前链表的末端,切除K次,即可将链表翻转。代码如下所示:

Java

  public ListNode reverseKGroup(ListNode head, int k) {
    ListNode current_node = head;
    int count = 0;
    while (current_node != null && count != k) {
      current_node = current_node.next;
      count++;
    }
    if (count == k) {
      current_node = reverseKGroup(current_node, k);/// 递归的解决子问题
      while (count-- > 0) {
        ListNode temp = head.next;
        head.next = current_node;
        current_node = head;
        head = temp;
      }///最终,该段的所有节点将会截空,head应指向current_node
      head = current_node;
    }
    return head;
  }

C++

class Solution
{
public:
  ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k)
  {
    ListNode* current_node=head;
    int count_node=0;
    while(current_node!=NULL&&count_node!=k)
    {
      count_node++;
      current_node=current_node->next;
    }
    if(count_node==k)
    {
      current_node=reverseKGroup(current_node,k);
      while(count_node-->0)
      {
        ListNode* temp=head->next;
        head->next=current_node;
        current_node=head;
        head=temp;
      }
      head=current_node;
    }
    return head;
  }
};

Python

class Solution(object):
  def reverseKGroup(self, head, k):
    current_node = head
    count_node = 0
    while current_node and count_node != k:
      current_node = current_node.next
      count_node += 1
    if count_node == k:
      current_node = self.reverseKGroup(current_node, k)
      while count_node > 0:
        temp_node = head.next
        head.next = current_node
        current_node = head
        head = temp_node
        count_node -= 1
      head = current_node
    return head
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页