ljasdf123的专栏

有缘自会相遇

QT中汉字乱码解决方案,解决汉字乱码问题
//QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForUtfText("GB2312"));
    //QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForUtfText("GBK"));
    //QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForUtfText("GB18030"));
    //QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForUtfText("GBK"));
    //QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForUtfText("GB18030"));
    //QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("GBK"));
    //QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForUtfText("GB2312"));
    //QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForUtfText("GB2312"));
    //QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForHtml("GB18030"));
    //QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf8"));

    //QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf8"));


一共有这么些个,自己看看哪个适合自己,自己去解决吧,一般是最后一个


阅读更多
文章标签: qt
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

QT中汉字乱码解决方案,解决汉字乱码问题

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭