python 比较三个数的最大值,不考虑相等的情况

x=int(input("请输入第一个数:"))
y=int(input("请输入第二个数:"))
z=int(input("请输入第三个数:"))
if x>y:
  if x>z:
    print('x是最大值:%d'%x)
  else:
    print('z是最大值:%d'%z)
elif x>z:
  if x>y:
    print('x是最大值:%d'%x)
  else:
    print('y是最大值:%d'%y)
else:   # x现在是最小值
  if y>z:
    print('y是最大值:%d'%y)
  else:
    print('z是最大值:%d'%z)

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页