python获取当前月、上一个月、下一个月、月份第一天、月份最后一天

python 专栏收录该内容
85 篇文章 2 订阅

获取当前月、上一个月、下一个月、月份第一天、月份最后一天

import calendar
from datetime import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta


class DateTimeUtil():

  def get_cur_month(self):
    # 获取当前月
    return datetime.now().strftime("%Y-%m")

  def get_last_month(self, number=1):
    # 获取前几个月
    month_date = datetime.now().date() - relativedelta(months=number)
    return month_date.strftime("%Y-%m")

  def get_next_month(self, number=1):
    # 获取后几个月
    month_date = datetime.now().date() + relativedelta(months=number)
    return month_date.strftime("%Y-%m")

  def get_cur_month_start(self):
    # 获取当前月的第一天
    month_str = datetime.now().strftime('%Y-%m')
    return '{}-01'.format(month_str)

  def get_cur_month_end(self):
    # 获取当前月的最后一天
    '''
    param: month_str 月份,2021-04
    '''
    # return: 格式 %Y-%m-%d

    month_str = datetime.now().strftime('%Y-%m')
    year, month = int(month_str.split('-')[0]), int(month_str.split('-')[1])
    end = calendar.monthrange(year, month)[1]
    return '{}-{}-{}'.format(year, month, end)

  def get_last_month_start(self, month_str=None):
    # 获取上一个月的第一天
    '''
    param: month_str 月份,2021-04
    '''
    # return: 格式 %Y-%m-%d
    if not month_str:
      month_str = datetime.now().strftime('%Y-%m')
    year, month = int(month_str.split('-')[0]), int(month_str.split('-')[1])
    if month == 1:
      year -= 1
      month = 12
    else:
      month -= 1
    return '{}-{}-01'.format(year, month)

  def get_next_month_start(self, month_str=None):
    # 获取下一个月的第一天
    '''
    param: month_str 月份,2021-04
    '''
    # return: 格式 %Y-%m-%d
    if not month_str:
      month_str = datetime.now().strftime('%Y-%m')
    year, month = int(month_str.split('-')[0]), int(month_str.split('-')[1])
    if month == 12:
      year += 1
      month = 1
    else:
      month += 1
    return '{}-{}-01'.format(year, month)

  def get_last_month_end(self, month_str=None):
    # 获取上一个月的最后一天
    '''
    param: month_str 月份,2021-04
    '''
    # return: 格式 %Y-%m-%d
    if not month_str:
      month_str = datetime.now().strftime('%Y-%m')
    year, month = int(month_str.split('-')[0]), int(month_str.split('-')[1])
    if month == 1:
      year -= 1
      month = 12
    else:
      month -= 1
    end = calendar.monthrange(year, month)[1]
    return '{}-{}-{}'.format(year, month, end)

  def get_next_month_end(self, month_str=None):
    # 获取下一个月的最后一天
    '''
    param: month_str 月份,2021-04
    '''
    # return: 格式 %Y-%m-%d
    if not month_str:
      month_str = datetime.now().strftime('%Y-%m')
    year, month = int(month_str.split('-')[0]), int(month_str.split('-')[1])
    if month == 12:
      year += 1
      month = 1
    else:
      month += 1
    end = calendar.monthrange(year, month)[1]
    return '{}-{}-{}'.format(year, month, end)if __name__ == '__main__':
  # 获取当前月
  print('当前月', DateTimeUtil().get_cur_month())
  # 获取上一个月
  print('上一个月', DateTimeUtil().get_last_month())
  # 获取上两个月
  print('上两个月', DateTimeUtil().get_last_month(number=2))
  # 获取下一个月
  print('下一个月', DateTimeUtil().get_next_month())
  # 获取下两个月
  print('下两个月', DateTimeUtil().get_next_month(number=2))
  # 获取当前月的第一天
  print('当前月的第一天', DateTimeUtil().get_cur_month_start())
  # 获取当前月的最后一天
  print('当前月的最后一天', DateTimeUtil().get_cur_month_end())
  # 获取上个月的第一天
  print('上个月的第一天', DateTimeUtil().get_last_month_start())
  # 获取下个月的第一天
  print('下个月的第一天', DateTimeUtil().get_next_month_start())
  # 获取上个月的最后一天
  print('上个月的最后一天', DateTimeUtil().get_last_month_end())
  # 获取下个月的最后一天
  print('下个月的最后一天', DateTimeUtil().get_next_month_end())

输出:
当前月 2021-04
上一个月 2021-03
上两个月 2021-02
下一个月 2021-05
下两个月 2021-06
当前月的第一天 2021-04-01
当前月的最后一天 2021-4-30
上个月的第一天 2021-3-01
下个月的第一天 2021-5-01
上个月的最后一天 2021-3-31
下个月的最后一天 2021-5-31

后记
【后记】为了让大家能够轻松学编程,我创建了一个公众号【轻松学编程】,里面有让你快速学会编程的文章,当然也有一些干货提高你的编程水平,也有一些编程项目适合做一些课程设计等课题。

也可加我微信【1257309054】,拉你进群,大家一起交流学习。
如果文章对您有帮助,请我喝杯咖啡吧!

公众号
在这里插入图片描述

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2020 CSDN 皮肤主题: 博客之星2020 设计师:CY__ 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值