HDOJ 1730 Northcott Game ----Nim博弈变形

题目链接 http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1730

 题解:

把n行棋盘看作是n个单独的游戏,每个游戏在一行内进行。

把两个棋子之间的空格数看作是石子数,这样就可以转化为Nim博弈,再使用各堆石子的数目异或来求SG函数。

(题解参考自 https://blog.csdn.net/qq_39482280/article/details/77073098?utm_source=blogxgwz4

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
using namespace std;
int n,m;
int main() {
  while(scanf("%d%d",&n,&m) != EOF) {
    int a,b;
    int result = 0;
    for(int i = 0;i < n;i++) {
      scanf("%d%d",&a,&b);
      result = result ^ (abs(a-b) - 1);
    }
    if(result != 0) {
      printf("I WIN!\n");
    } else {
      printf("BAD LUCK!\n");
    }
  }
  
  return 0;
}

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭