look_up_at的博客

我是鹦鹉

排序:
默认
按更新时间
按访问量

Android列表控件的item的选中效果下滑不错位

    项目中有个需求:当用户点击recyclerView中某个Item时,无论你怎么滑动控件列表,item的选中效果都不会发生改变和错位.如下图:                                                        这个需求看似简单,一般都会这样写:在i...

2018-03-22 23:22:45

阅读数:17

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭