ERROR [/]:675 - Error loading WebappClassLoader

问题描述:
点击链接,链接到一个servlet中,此servlet中包含一个上下两部分框架,上部分链接到一个servlet并转到一个jsp,下部分和上部分一样,
两个jsp中均包含着css和js文件,似乎是路径不对,但修改路径还是报一样的错误,网上查了没找到解决的办法。


通过实验:将路径:js/schedual/showschedual.js   更改为:/js/schedual/showschedual.js 就不报错了。
10:54:14,593 ERROR [/]:675 - Error loading WebappClassLoader
  delegate: false
  repositories:
    /WEB-INF/classes/
----------> Parent Classloader:
org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader@d2b64e
 js
java.lang.ClassNotFoundException: js
 at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1355)
 at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1201)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1034)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.allocate(StandardWrapper.java:757)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest(InvokerServlet.java:369)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.doGet(InvokerServlet.java:133)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88)
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213)
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126)
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105)
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107)
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148)
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869)
 at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664)
 at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527)
 at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80)
 at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
10:54:14,593 ERROR [/]:675 - invoker: Cannot allocate servlet instance for path /servlet/js/iecp_stmsg.js
javax.servlet.ServletException: Wrapper cannot find servlet class js or a class it depends on
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1042)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.allocate(StandardWrapper.java:757)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest(InvokerServlet.java:369)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.doGet(InvokerServlet.java:133)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88)
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213)
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126)
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105)
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107)
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148)
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869)
 at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664)
 at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527)
 at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80)
 at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
10:54:14,640 ERROR [/]:675 - Error loading WebappClassLoader
  delegate: false
  repositories:
    /WEB-INF/classes/
----------> Parent Classloader:
org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader@d2b64e
 js
java.lang.ClassNotFoundException: js
 at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1355)
 at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1201)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1034)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.allocate(StandardWrapper.java:757)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest(InvokerServlet.java:369)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.doGet(InvokerServlet.java:133)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88)
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213)
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126)
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105)
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107)
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148)
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869)
 at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664)
 at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527)
 at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80)
 at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
10:54:14,640 ERROR [/]:675 - invoker: Cannot allocate servlet instance for path /servlet/js/iecp_comn.js
javax.servlet.ServletException: Wrapper cannot find servlet class js or a class it depends on
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1042)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.allocate(StandardWrapper.java:757)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest(InvokerServlet.java:369)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.doGet(InvokerServlet.java:133)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88)
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213)
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126)
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105)
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107)
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148)
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869)
 at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664)
 at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527)
 at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80)
 at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
10:54:14,656 ERROR [/]:675 - Error loading WebappClassLoader
  delegate: false
  repositories:
    /WEB-INF/classes/
----------> Parent Classloader:
org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader@d2b64e
 html
java.lang.ClassNotFoundException: html
 at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1355)
 at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1201)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1034)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.allocate(StandardWrapper.java:757)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest(InvokerServlet.java:369)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.doGet(InvokerServlet.java:133)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88)
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213)
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126)
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105)
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107)
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148)
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869)
 at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664)
 at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527)
 at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80)
 at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
10:54:14,656 ERROR [/]:675 - invoker: Cannot allocate servlet instance for path /servlet/html/tdstyle.css
javax.servlet.ServletException: Wrapper cannot find servlet class html or a class it depends on
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1042)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.allocate(StandardWrapper.java:757)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.serveRequest(InvokerServlet.java:369)
 at org.apache.catalina.servlets.InvokerServlet.doGet(InvokerServlet.java:133)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:689)
 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88)
 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202)
 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173)
 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213)
 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126)
 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105)
 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107)
 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148)
 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869)
 at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664)
 at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527)
 at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80)
 at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

love1901

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值