nginx 查看每秒有多少访问量

nginx访问量统计

1.根据访问IP统计UV

awk '{print $1}'  access.log|sort | uniq -c |wc -l

2.统计访问URL统计PV

awk '{print $7}' access.log|wc -l

3.查询访问最频繁的URL

awk '{print $7}' access.log|sort | uniq -c |sort -n -k 1 -r|more

4.查询访问最频繁的IP

awk '{print $1}' access.log|sort | uniq -c |sort -n -k 1 -r|more

5.根据时间段统计查看日志

 cat  access.log| sed -n '/14\/Mar\/2015:21/,/14\/Mar\/2015:22/p'|more

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试