DevExpress 发布问题

终于解决DevExpress发布问题
@ECHO OFF

sn -Vr DevExpress.Data.v7.2.dll
gacutil /i DevExpress.Data.v7.2.dll
sn -Vr DevExpress.Utils.v7.2.dll
gacutil /i DevExpress.Utils.v7.2.dll
sn -Vr DevExpress.OfficeSkins.v7.2.dll
gacutil /i DevExpress.OfficeSkins.v7.2.dll
sn -Vr DevExpress.XtraBars.v7.2.dll
gacutil /i DevExpress.XtraBars.v7.2.dll
sn -Vr DevExpress.XtraEditors.v7.2.dll
gacutil /i DevExpress.XtraEditors.v7.2.dll
有需要增加的均按此生成脚本文件,但要注意程序的安装路径
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页