java设计模式总结之单例模式

java设计模式之单例模式

单例模式有两种,一种饿汉式,一种懒汉式。

相同点
无论饿汉式还是懒汉式,都需要:
1.私有化构造
2.私有化的静态成员变量,变量名同类名
3.提供实例的静态方法

不同点

饿汉式:
直接返回一个已实例化的对象。
多线程下,有可能被实例化多次。

懒汉式:
如果未被实例化过,则实例化后返回。否则直接返回已实例化的对象。
需要加锁。只被实例化一次。

饿汉式


public class SingletonHungry {

  private static SingletonHungry singletonHungry = new SingletonHungry();

  private SingletonHungry() {}

  public static SingletonHungry getInstance() {

    return singletonHungry;
  }   

}

懒汉式

package com.singleton;

public class SingletonLazy {

  private static SingletonLazy singletonLazy;

  private SingletonLazy() {}


  public synchronized static SingletonLazy getInstance() {

    if(singletonLazy == null) {

      singletonLazy = new SingletonLazy();
    }

    return singletonLazy;

  }

}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页