rabbitmq解决erlang版本问题

安装的时候会提示需要erlang版本>=19.3,然而默认yum仓库中的版本较低。(明明自己erlang版本高于19.3)

1.#vi/etc/yum.repos.d/rabbitmq-erlang.repo

[rabbitmq-erlang]
name=rabbitmq-erlang
baseurl=https://dl.bintray.com/rabbitmq/rpm/erlang/20/el/7
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl.bintray.com/rabbitmq/Keys/rabbitmq-release-signing-key.asc
repo_gpgcheck=0
enabled=1

2.#yum clean all

3.#yum makecache

4.#yum install  rabbitmq-server-3.7.7-1.el7.noarch.rpm(yum就会去自动下载对应依赖包)

5.

启动RabbitMQ服务 #service rabbitmq-server start状态查看 #rabbitmqctl status

启动RabbitMQ服务 #service rabbitmq-server start
状态查看 #rabbitmqctl status
启用插件 #rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
重启服务 #service rabbitmq-server restart
添加帐号:admin 密码:admin #rabbitmqctl add_user admin admin
赋予其administrator角色 #rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
设置权限 #rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页