Python语言程序设计基础(第2版)第三章课后习题答案

程序练习题

我自己做的课后习题答案,解析中会存在错误或者存在更多更好的解法,欢迎指正!
3.1 重量计算

#重量计算
weight = eval(input('请输入你的体重(kg):'))
for i in range(10):
    new_weight = weight + 0.5*(i + 1)
    print('未来第{:^5}年地球体重为{:.3f}kg,月球体重为{:.3f}kg'.format(i+1, new_weight, new_weight*0.165))
请输入你的体重(kg)60
未来第 1 年地球体重为60.500kg,月球体重为9.982kg
未来第 2 年地球体重为61.000kg,月球体重为10.065kg
未来第 3 年地球体重为61.500kg,月球体重为10.148kg
未来第 4 年地球体重为62.000kg,月球体重为10.230kg
未来第 5 年地球体重为62.500kg,月球体重为10.312kg
未来第 6 年地球体重为63.000kg,月球体重为10.395kg
未来第 7 年地球体重为63.500kg,月球体重为10.478kg
未来第 8 年地球体重为64.000kg,月球体重为10.560kg
未来第 9 年地球体重为64.500kg,月球体重为10.643kg
未来第 10 年地球体重为65.000kg,月球体重为10.725kg

3.2 天天向上续
代码如下:

#天天向上续.py
dayup = 1.0
for i in range(365):
    if i % 7 in [0,1,2]:
        dayup = dayup
    else:
        dayup *= (1+ 0.01)
print("连续学习365天后能力值为{:<.3f}".format(dayup))

结果如下:

连续学习365天后能力值为7.922

3.3 天天向上续
固定每10天休息1天代码如下:

#天天向上续.py
dayup = 1.0
for i in range(365): #以10天为单位计算能力增加值
    if i % 10 in [0,1,2,7,8,9]: 
        dayup = dayup #第1,2,3,8,9,10天能力不变
    else:
        dayup *= (1+0.01) #第4-7天能力在之前基础上增加1%
print("连续学习365天后能力值为{:<.3f}".format(dayup))

运行结果如下:

连续学习365天后能力值为4.275

固定每15天休息1天代码如下:

#天天向上续.py
dayup = 1.0
for i in range(365): #以15天为单位计算能力增加值
    if i % 15 in [0,1,2,7,8,9 ,14]: 
        dayup = dayup #第1,2,3,8,9,10,15天能力不变
    else:
        dayup *= (1+0.01) #第4-7,11-14天能力在之前基础上增加1%
print("连续学习365天后能力值为{:<.3f}".format(dayup))

运行结果如下:

连续学习365天后能力值为6.892

3.4 回文数判断

#回文数判断.py
num = input('请输入一个数字:')
new_num = num[::-1]
if eval(num) == eval(new_num):
    print("此数是回文数")
else:
    print("此数不是回文数")

3.5 田字格的输出

#田字格的输出.py
a = ' + '
b = ' - '
c = ' | '
d = '  '
for i in range(11):
    if i in [0,5,10]:
        print('{0}{1}{0}{1}{0}'.format(a,b*4))
    else:
        print('{0}{1}{0}{1}{0}'.format(c,d*4))

输出结果

 +  -  -  -  - +  -  -  -  - + 
 |         |         | 
 |         |         | 
 |         |         | 
 |         |         | 
 +  -  -  -  - +  -  -  -  - + 
 |         |         | 
 |         |         | 
 |         |         | 
 |         |         | 
 +  -  -  -  - +  -  -  -  - + 
>>> 

3.6文本进度条
代码如下:

#!/usr/bin/python3
import time 
for i in range(101):
    scale = i//30
    a = '.' * scale
    print('\rStarting {}'.format(a),end = '')
    time.sleep(0.02)
print('\rStarting {} Done!'.format('.'*3))

终端运行结果如下:

(base) liuyang@192 ~ % documents/TextBar.py
Starting .
Starting ..
Starting ... Done! #同行刷新分别展示

3.7 文本风格运行结果
在同一位置不断交替出现"/","-","|","","|",运行如下:

(base) liuyang@192 ~ % documents/文本风格.py
zsh: permission denied: documents/文本风格.py
(base) liuyang@192 ~ % chmod a+x ./documents/文本风格.py     
(base) liuyang@192 ~ % documents/文本风格.py    
|

删除 end = ““后,每行行首交替出现”/”,"-","|","","|"。

3.8 tqdm进度条
使用pip3 install tqdm安装tqdm第三方库。

(base) liuyang@192 ~ % pip3 install tqdm
Collecting tqdm
 Downloading tqdm-4.48.0-py2.py3-none-any.whl (67 kB)
   |████████████████████████████████| 67 kB 6.5 kB/s 
Installing collected packages: tqdm
Successfully installed tqdm-4.48.0

测试代码

#a3.8tqdmBar.py
from tqdm import tqdm
from time import sleep
for i in tqdm(range(1,100)):
    sleep(0.01)

运行结果

 0%|     | 0/99 [00:00<?, ?it/s]
 9%|| 9/99 [00:00<00:01, 88.86it/s]
 17%|█▋    | 17/99 [00:00<00:00, 85.49it/s]
 25%|██▌    | 25/99 [00:00<00:00, 81.32it/s]
 33%|███▎   | 33/99 [00:00<00:00, 78.76it/s]
 40%|████   | 40/99 [00:00<00:00, 75.05it/s]
 47%|████▋   | 47/99 [00:00<00:00, 69.99it/s]
 55%|█████▍  | 54/99 [00:00<00:00, 66.56it/s]
 62%|██████▏  | 61/99 [00:00<00:00, 65.45it/s]
 69%|██████▊  | 68/99 [00:00<00:00, 64.18it/s]
 76%|███████▌ | 75/99 [00:01<00:00, 62.13it/s]
 83%|████████▎ | 82/99 [00:01<00:00, 59.78it/s]
 89%|████████▉ | 88/99 [00:01<00:00, 58.44it/s]
 95%|█████████▍| 94/99 [00:01<00:00, 55.74it/s]
100%|██████████| 99/99 [00:01<00:00, 59.90it/s]
©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页