java实现简单窗口小游戏“扫雷,最全的BAT大厂面试题整理

hhhhhh,你赢了

扫到雷了

具体代码如下:

package saolei;

import java.awt.Color;
import java.awt.Container;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Random;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.*;
public class saolei implements ActionListener {
  
	JFrame frame=new JFrame("扫雷小游戏");
	JButton reset=new JButton("重来");
	Container container=new Container();
	
	//游戏数据结构
	final int row=20;
	final int col=20;
	final int leiCount=30;
	JButton [][] buttons=new JButton[row][col];
	int [][] counts=new int[row][col];
	final int LEICODE=10;
	
	// 构造函数
	public saolei(){
  
		//1、设置窗口
		frame.setSize(1000, 800);
		frame.setResizable(true);
		//是否可改变窗口大小
		frame.setDefaultCloseOperation
阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 1
  点赞
 • 7
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

m0_61440771

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值