js 获取链接后面的参数?或者#

1.获取链接后的参数(不带#号)


//获取url中的参数
export const getUrlParam = (paraName)=>{
 var url = document.location.toString();
 var arrObj = url.split("?");
 if (arrObj.length > 1) {
  var arrPara = arrObj[1].split("&");
  var arr;
  for (var i = 0; i < arrPara.length; i++) {
   arr = arrPara[i].split("=");
   if (arr != null && arr[0] == paraName) {
    return arr[1];
   }
  }
  return "";
 }
 else {
  return "";
 }
}

2.获取链接后的参数(带#号)


export const getQueryString = (name) => {
  let reg = new RegExp("(^|&)" + name + "=([^&]*)(&|$)", "i");
  if(window.location.hash.indexOf("#") < 0){
      return null;
  }
  let r = window.location.hash.split("#")[1].match(reg);  
  if (r != null) return decodeURIComponent(r[2]); 
   return null; 
}

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

丢,捞仔

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值