【PAT B】1002 写出这个数 (20)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/maotianyi941005/article/details/80694303


1002 写出这个数 (20)(20 分)

读入一个自然数n,计算其各位数字之和,用汉语拼音写出和的每一位数字。

输入格式:每个测试输入包含1个测试用例,即给出自然数n的值。这里保证n小于10^100^。

输出格式:在一行内输出n的各位数字之和的每一位,拼音数字间有1 空格,但一行中最后一个拼音数字后没有空格。

输入样例:

1234567890987654321123456789

输出样例:

yi san wu
作者: CHEN, Yue
单位: PAT联盟
时间限制: 400ms
内存限制: 64MB
代码长度限制: 16KB

我的代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
int main(){
	char spell[10][7]={"ling","yi","er","san","si","wu","liu","qi","ba","jiu"};
	char num[105];
	int i,len,sum=0,n[5];
	scanf("%s",num);
	len=strlen(num);
	//printf("%d\n",len);
	for(i=0;i<len;i++){
		sum+=num[i]-'0';
	}
	//printf("%d\n",sum);
	i=0;
	if(sum==0) printf("ling");
	else{
	while(sum>0){
		n[i++]=sum%10;
		sum=sum/10;
	}
	//printf("%d",i);
	for(int j=i-1;j>0;j--){
		printf("%s ",spell[n[j]]);
	}
		printf("%s",spell[n[0]]);
	}
	return 0;
}

后来又另一种方法写了一遍,使用了sprintf,代码量少一些

#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;

int main(){
  char read[10][5] = {"ling","yi","er","san","si","wu","liu","qi","ba","jiu"};
  char num[105],result[105];
  int total = 0;
  scanf("%s",num);
  for(int i = 0; i<strlen(num); i++){
    total += (num[i] - 48);
  }
  sprintf(result,"%d",total);
  for(int i = 0;i < strlen(result)-1 ; i++){
    printf("%s ",read[result[i]-48]);
  }
  printf("%s",read[result[strlen(result)-1]-48]);
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试