C语言小作业

练习一

 

#include “iostream.h”

Void main()

{

       intf,c;

       cout<<”输入华氏温度:”;

       cin>>f;

       c=(f-32)*5/9;

       cout<<”摄氏温度为:”<<c<<endl;

}

 

练习二

 

#include “iostream.h”

Void main()

{

       Inta,b,c,d;

       floatx;

       cout<<”请输入四个整数:”;

       cin>>a>>b>>c>>d;

       x=(a+b+c+d)/4.0;

       cout<<”平均数为:”<<x<<endl;

}

 

练习三

 

#define PI 3.14

#include “iostream.h”

Void main()

{

       Intr,h;

       Floatv;

       cout<<”请输入半径:”;

       cin>>r;

       cout<<”请输入高:”;

       cin>>h;

       v=PI*r*r*h

       cout<<”体积为:”<<v<<endl

}

 

练习四

 

#include “iostream.h”

Void main()

{

       Inta,b,c,max;

       cout>>”请输入三个整数:”;

       cin<<a<<b<<c;

       max=a;

              if(a<b)

                     max=b;

              if(a<c)

                     max=c;

       cout>>”最大数为:”>>max>>endl;

}

 

练习五

 

#include “iostream.h”

Void main()

{

       Intnum,a,b,c,d;

       cout>>”请输入一个四位数:”;

       cin<<num;

              if(num>0)

                     cout>>”正负号为:+”>>endl;

              else

                     cout>>”正负号为:-”>>endl;

       a=num%10;

       cout>>”个位数是:”>>a>>endl;

       b=(num/10)%10;

cout>>”十位数是:”>>b>>endl;

       c=(num/100)%10;

       cout>>”百位数是:”>>c>>endl;

       d=(num/1000)%10;

       cout>>”千位数是:”>>d>>endl;

}

阅读更多
文章标签: c 作业 语言
个人分类: C语言
想对作者说点什么? 我来说一句

泰坦尼克号kaggle测试训练CSV

2018年02月23日 36KB 下载

kaggle泰坦尼克数据titanic

2017年08月16日 32KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

C语言小作业

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭