element树状表格选择父节点子节点全选,子节点不全选父节点半选

场景

element 树状表格,表格全选时所有项(包括所有子节点)都选中,选中树状表格父节点时,这个父节点下所有子节点也都要选中,如果某个父节点下的所有子节点没有全部,则这个父节点处于半选状态

效果图

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

实现

通过row-class-name和header-row-class-name控制复选框不确定状态显示,通过select-all和select事件判断是否选中,isSelect字段代表是否选中,true是选中,false是不选中,空为不确定
qz-pro-table组件是根据el-table进行二次封装,使用与el-table一样

<template>
	<qz-pro-table
	  ref="table"
	  border
	  row-key="id"
	  :data-source="getDataList"
	  @select-all="selectAllFun"
	  :row-class-name="rowClassNameFun"
	  :header-row-class-name="headerRowClassName"
	  @select="selectFun"
	  :tree-props="{
	   children: 'databaseSourceList',
	   hasChildren: 'hasChildren',
	  }"
	 >
	  <qz-table-column type="selection" width="45"></qz-table-column>
	  <qz-table-column
	   prop="name"
	   label="任务名称"
	   min-width="100"
	   show-overflow-tooltip
	  ></qz-table-column>
	  <qz-table-column
	   prop="successTime"
	   label="最近成功时间"
	   min-width="150"
	   show-overflow-tooltip
	  >
	   <template slot-scope="{ row }">{{
	    row.successTime || "--" | timeFormat("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")
	   }}</template>
	  </qz-table-column>
	 </qz-pro-table>
</template>
<script>
export default {
	data() {
	  return {
	   listParams: {
	    page: 1,
	    size: 10,
	   },
	   renderDynamic: [],
	  };
	 },
	methods:{
		getDataList(params) {
	   this.listParams.page = params.page;
	    this.listParams.size = params.limit;
	   return scanService
	    .getTaskList(this.filterObj, this.listParams).then((res) => {
	     this.renderDynamic = res.data.rows;
	     return res;
	    });
	  },
	  
	  // 判断是不是全选
	  checkIsAllSelect() {
	   this.oneProductIsSelect = [];
	   this.renderDynamic.forEach((item) => {
	    this.oneProductIsSelect.push(item.isSelect);
	   });
	   //判断一级产品是否是全选.如果一级产品全为true,则设置为取消全选,否则全选
	   let isAllSelect = this.oneProductIsSelect.every((selectStatusItem) => {
	    return true == selectStatusItem;
	   });
	   return isAllSelect;
	  },
	  // 全选或者全不选
	  selectAllFun(selection) {
	   let isAllSelect = this.checkIsAllSelect();
	   this.renderDynamic.forEach((item) => {
	    item.isSelect = isAllSelect;
	    this.$refs.table.$refs.table.toggleRowSelection(item, !isAllSelect);
	    this.selectFun(selection, item);
	   });
	  },
	  selectFun(selection, row) {
	   this.setRowIsSelect(row);
	  },
	  setRowIsSelect(row) {
	   //当点击父级点复选框时,当前的状态可能为未知状态,所以当前行状态设为false并选中,即可实现子级点全选效果
	   if (row.isSelect === "") {
	    row.isSelect = false;
	    this.$refs.table.$refs.table.toggleRowSelection(row, true);
	   }
	   row.isSelect = !row.isSelect;
	   //判断操作的是子级点复选框还是父级点复选框,如果是父级点,则控制子级点的全选和不全选
	   if (row.databaseSourceList && row.databaseSourceList.length > 0) {
	    row.databaseSourceList.forEach((item) => {
	     item.isSelect = row.isSelect;
	     this.$refs.table.$refs.table.toggleRowSelection(item, row.isSelect);
	    });
	   } else {
	    //操作的是子节点 1、获取父节点 2、判断子节点选中个数,如果全部选中则父节点设为选中状态,如果都不选中,则为不选中状态,如果部分选择,则设为不明确状态
	    let parentId = row.taskId;
	
	    this.renderDynamic.forEach((item) => {
	     let isAllSelect = [];
	     if (item.id == parentId) {
	      item.databaseSourceList.forEach((databaseSourceListItem) => {
	       isAllSelect.push(databaseSourceListItem.isSelect);
	      });
	      if (
	       isAllSelect.every((selectItem) => {
	        return true == selectItem;
	       })
	      ) {
	       item.isSelect = true;
	       this.$refs.table.$refs.table.toggleRowSelection(item, true);
	      } else if (
	       isAllSelect.every((selectItem) => {
	        return false == selectItem;
	       })
	      ) {
	       item.isSelect = false;
	       this.$refs.table.$refs.table.toggleRowSelection(item, false);
	      } else {
	       item.isSelect = "";
	      }
	     }
	    });
	   }
	  },
	  // 每行多选框不确定选择
	  rowClassNameFun({ row }) {
	   if (row.isSelect === "") {
	    return "indeterminate";
	   }
	  },
	  // 表头多选框不确定选择
	  headerRowClassName({ row }) {
	   let oneProductIsSelect = [];
	   this.renderDynamic.forEach((item) => {
	    oneProductIsSelect.push(item.isSelect);
	   });
	   if (
	    oneProductIsSelect.includes("") ||
	    (oneProductIsSelect.includes(true) &&
	     oneProductIsSelect.includes(false))
	   ) {
	    return "indeterminate";
	   }
	   return "";
	  },
	}
}
</script>
<style lang="less" scoped>
/deep/.indeterminate {
 .el-table-column--selection .cell .el-checkbox {
  display: block !important;
 }
 .el-checkbox__input .el-checkbox__inner {
  background-color: #4a97eb !important;
  border-color: #4a97eb !important;
  color: #fff !important;
 }
}
/deep/.indeterminate .el-checkbox__input.is-checked .el-checkbox__inner::after {
 transform: scale(0.5);
}
/deep/.indeterminate .el-checkbox__input .el-checkbox__inner::after {
 border-color: #c0c4cc !important;
 background-color: #c0c4cc;
}

/deep/.indeterminate .el-checkbox__input .el-checkbox__inner::after {
 content: "";
 position: absolute;
 display: block;
 background-color: #fff;
 height: 2px;
 transform: scale(0.5);
 left: 0;
 right: 0;
 top: 5px;
 width: auto !important;
}
</style>
 • 0
  点赞
 • 8
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 4
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 4
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

ʚ梅梅ɞ

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值