java默认构造器constructor

1、如果类中不声明构造器(不论有参无参)的话,java会默认生成一个无参构造器,可以用getDeclaredConstructor()函数证明这个无参构造器是否存在。
如果类中已经声明了构造器的话,java就不会生成这个默认无参构造器了。
特别注意的是:默认构造器会自动获得与其所作的类一样的访问权限!!!

import java.lang.reflect.*;
class ComTest{}


public class ShowMethods{

    static final String usage =
    "usage:\n"+
    "ShowMethods qualified.class.name\n"+
    "To show all methods in class or:\n"+
    "ShowMethods qualified.class.name word\n"+
    "To search for mechods involving`word'";

    public static void main(String[] args){
        if(args.length<1){
            System.out.println(usage);
            System.exit(0);
        }
        try{
            Class c=Class.forName(args[0]);
            Method[] m = c.getDeclaredMethods();
            Constructor[] ctor = c.getDeclaredConstructors();
            if(args.length==1){
                for( int i=0;i<m.length;i++)
                    System.out.println("methods-->"+m[i].toString());

                for(int i=0;i<ctor.length;i++)
                    System.out.println("constructors-->"+ctor[i].toString());
            }
            else{
                for(int i=0;i<m.length;i++)
                    if(m[i].toString().indexOf(args[1])!=-1)
                        System.out.println("methods-->"+m[i].toString());
                for(int i=0;i<ctor.length;i++)
                    if(ctor[i].toString().indexOf(args[1])!=-1)
                        System.out.println("constructors"+ctor[i].toString());
            }
        }catch(ClassNotFoundException e){
            System.out.println("No Such class:"+e);
        }
    }
}

输出结果:

运行命令: java ShowMethods ComTest
执行结果:constructors–>ComTest()
运行命令 java ShowMethods ShowMethods
执行结果:methods–>public static void ShowMethods.main(java.lang.String[])
constructors–>public ShowMethods()

2、做个笔记:private只能修饰内部类

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/mengtuoling111/article/details/50208429
个人分类: JAVA开发
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭