CF 732C

题目:

使前M个元素出现次数的最小值最大。

题解:

最终结果肯定是n/m。

如果不够就把多余的给小的。

如果还不够就把大的给小的。

上课时刷的题,没认真想,代码瞎写的……

#include<iostream>
using namespace std;

int n,m;
int arr[101000];
int band[101000];

int main(){
  cin>>n>>m;
  int lef=0;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    cin>>arr[i];
    if(arr[i]>m) lef++;
    else band[arr[i]]++;
  }
  int cnt=0;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    if(arr[i]<=m) continue;
    int minn=1e9+1;
    int bitmin=0;
    for(int j=1;j<=m;j++){
      if(minn>band[j]){
        minn=band[j];
        bitmin=j;
      }
    }
    if(minn<n/m){
      cnt++;
      band[bitmin]++;
      arr[i]=bitmin;
    }
  }
  int avg=0;
  for(int i=1;i<=m;i++){
    avg+=band[i];
  }
  avg/=m;
  while(true){
    int minn=1e9+1;
    int bitmin=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
      if(band[i]<minn){
        minn=band[i];
        bitmin=i;
      }
    }
    int maxx=0;
    int bitmax=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
      if(band[i]>maxx){
        maxx=band[i];
        bitmax=i;
      }
    }
    if(minn<avg){
      cnt++;
      band[bitmin]++;
      band[bitmax]--;
      for(int i=1;i<=n;i++){
        if(arr[i]==bitmax){
          arr[i]=bitmin;
          break;
        }
      }
    }
    else break;
  }

  int maxxx=1e9+1;
  for(int i=1;i<=m;i++){
    maxxx=min(maxxx,band[i]);
  }
  cout<<maxxx<<' '<<cnt<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    cout<<arr[i];
    if(i==n) cout<<endl;
    else cout<<' ';
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试