yii2 AR 自定义验证规则

public function rules()
{
  return [ 
      ['giftname', 'checkGiftname', 'enableClientValidation' => false]
  ];
}
public function checkGiftname($attributes,$params){
  if(!$this->hasErrors()){
    $package=$this->find()
      ->where(['gameid'=>$this->gameid,'giftname'=>$this->giftname,'gifttype'=>$this->gifttype])
      ->andFilterWhere(["!=",'id',$this->id])
      ->exists();
    if($package)
      $this->addError ('giftname', '当前礼包类型的礼包已添加,请重新输入');
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭