SQL注射总结(1)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/metababy/article/details/564890
Sql注射总结(早源于'or'1'='1)

 

  最重要的表名:

select * from sysobjects
sysobjects ncsysobjects
sysindexes tsysindexes
syscolumns
systypes
sysusers
sysdatabases
sysxlogins
sysprocesses


  最重要的一些用户名(默认sql数据库中存在着的)

public
dbo
guest(一般禁止,或者没权限)
db_sercurityadmin
ab_dlladmin


  一些默认扩展

xp_regaddmultistring
xp_regdeletekey
xp_regdeletevalue
xp_regenumkeys
xp_regenumvalues
xp_regread
xp_regremovemultistring
xp_regwrite
xp_availablemedia 驱动器相关
xp_dirtree 目录
xp_enumdsn ODBC连接
xp_loginconfig 服务器安全模式信息
xp_makecab 创建压缩卷
xp_ntsec_enumdomains domain信息
xp_terminate_process 终端进程,给出一个PID


关键字:软件  服务器  qq  os  msn  dos   美女 电影 小说 音乐 无极 汽车 MP3

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试