VB 进制转换大全(十进制、十六进制、八进制、二进制、二进制流)互转

模块包含了下面的各种转换:

二进制转十进制
二进制转化为八进制
二进制转化为十六进制

八进制转化为十进制
八进制转化为二进制
八进制转化为十六进制

十进制转二进制
十进制转化为八进制
十进制转化为十六进制

十六进制转化为二进制
十六进制转化为八进制
十六进制转化为十进制

16进制转ASC
10进制长整数转4位16进制字符串
10进制长整数转2位16进制字符串
ASCII字符串转16进制字符串
反16进制数转10进制数,共8位
反16进制数转10进制数,共6位
反16进制数转10进制数,共4位
10进制数转反16进制数,共8位
0进制数转反16进制数,共6位
10进制数转反16进制数,共4位
记录集转二进制流
ASCII码转二进制流
二进制流转ASCII码

代码如下:

'二进制转十进制
Public Function B2D(vBStr As String) As Long
Dim vLen As Integer '串长
Dim vDec As Long '结果
Dim vG As Long '权值
Dim vI As Long '位数
Dim vTmp As String '临时串
Dim vN As Long '中间值

vLen = Len(vBStr)

vG = 1 '初始权值
vDec = 0 '结果初值
B2D = vDec '返回初值

For vI = vLen To 1 Step -1
vTmp = Mid(vBStr, vI, 1) '取出当前位
vN = Val(vTmp)

If vN < 2 Then '判断是不是合法二进制串,貌似不严谨,E文和符号会被判0而合法
vDec = vDec + vG * vN '得到中间结果
vG = vG + vG
Else
vDec = 0
'msgbox "不是有效的二进制数",vbokonly
Exit Function
End If
Next vI

B2D = vDec
End Function

'十进制转二进制
Public Function D2B(Dec As Long) As String
D2B = ""
Do While Dec > 0
D2B = Dec Mod 2 & D2B
Dec = Dec \ 2
Loop
End Function

' 用途:将十六进制转化为二进制
' 输入:Hex(十六进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:H2B(二进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function H2B(ByVal Hex As String) As String
Dim i As Long
Dim b As String

Hex = UCase(Hex)
For i = 1 To Len(Hex)
Select Case Mid(Hex, i, 1)
Case "0": b = b & "0000"
Case "1": b = b & "0001"
Case "2": b = b & "0010"
Case "3": b = b & "0011"
Case "4": b = b & "0100"
Case "5": b = b & "0101"
Case "6": b = b & "0110"
Case "7": b = b & "0111"
Case "8": b = b & "1000"
Case "9": b = b & "1001"
Case "A": b = b & "1010"
Case "B": b = b & "1011"
Case "C": b = b & "1100"
Case "D": b = b & "1101"
Case "E": b = b & "1110"
Case "F": b = b & "1111"
End Select
Next i
While Left(b, 1) = "0"
b = Right(b, Len(b) - 1)
Wend
H2B = b
End Function

' 用途:将二进制转化为十六进制
' 输入:Bin(二进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:B2H(十六进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function B2H(ByVal Bin As String) As String
Dim i As Long
Dim H As String
If Len(Bin) Mod 4 <> 0 Then
Bin = String(4 - Len(Bin) Mod 4, "0") & Bin
End If

For i = 1 To Len(Bin) Step 4
Select Case Mid(Bin, i, 4)
Case "0000": H = H & "0"
Case "0001": H = H & "1"
Case "0010": H = H & "2"
Case "0011": H = H & "3"
Case "0100": H = H & "4"
Case "0101": H = H & "5"
Case "0110": H = H & "6"
Case "0111": H = H & "7"
Case "1000": H = H & "8"
Case "1001": H = H & "9"
Case "1010": H = H & "A"
Case "1011": H = H & "B"
Case "1100": H = H & "C"
Case "1101": H = H & "D"
Case "1110": H = H & "E"
Case "1111": H = H & "F"
End Select
Next i
While Left(H, 1) = "0"
H = Right(H, Len(H) - 1)
Wend
B2H = H
End Function

' 用途:将十六进制转化为十进制
' 输入:Hex(十六进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:H2D(十进制数)
' 输出数据类型:Long
' 输入的最大数为7FFFFFFF,输出的最大数为2147483647
Public Function H2D(ByVal Hex As String) As Long
Dim i As Long
Dim b As Long

Hex = UCase(Hex)
For i = 1 To Len(Hex)
Select Case Mid(Hex, Len(Hex) - i + 1, 1)
Case "0": b = b + 16 ^ (i - 1) * 0
Case "1": b = b + 16 ^ (i - 1) * 1
Case "2": b = b + 16 ^ (i - 1) * 2
Case "3": b = b + 16 ^ (i - 1) * 3
Case "4": b = b + 16 ^ (i - 1) * 4
Case "5": b = b + 16 ^ (i - 1) * 5
Case "6": b = b + 16 ^ (i - 1) * 6
Case "7": b = b + 16 ^ (i - 1) * 7
Case "8": b = b + 16 ^ (i - 1) * 8
Case "9": b = b + 16 ^ (i - 1) * 9
Case "A": b = b + 16 ^ (i - 1) * 10
Case "B": b = b + 16 ^ (i - 1) * 11
Case "C": b = b + 16 ^ (i - 1) * 12
Case "D": b = b + 16 ^ (i - 1) * 13
Case "E": b = b + 16 ^ (i - 1) * 14
Case "F": b = b + 16 ^ (i - 1) * 15
End Select
Next i
H2D = b
End Function

' 用途:将十进制转化为十六进制
' 输入:Dec(十进制数)
' 输入数据类型:Long
' 输出:D2H(十六进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647,输出最大数为7FFFFFFF
Public Function D2H(Dec As Long) As String
Dim a As String
D2H = ""
Do While Dec > 0
a = CStr(Dec Mod 16)
Select Case a
Case "10": a = "A"
Case "11": a = "B"
Case "12": a = "C"
Case "13": a = "D"
Case "14": a = "E"
Case "15": a = "F"
End Select
D2H = a & D2H
Dec = Dec \ 16
Loop
End Function

' 用途:将十进制转化为八进制
' 输入:Dec(十进制数)
' 输入数据类型:Long
' 输出:D2O(八进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647,输出最大数为17777777777
Public Function D2O(Dec As Long) As String
D2O = ""
Do While Dec > 0
D2O = Dec Mod 8 & D2O
Dec = Dec \ 8
Loop
End Function

' 用途:将八进制转化为十进制
' 输入:Oct(八进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:O2D(十进制数)
' 输出数据类型:Long
' 输入的最大数为17777777777,输出的最大数为2147483647
Public Function O2D(ByVal Oct As String) As Long
Dim i As Long
Dim b As Long

For i = 1 To Len(Oct)
Select Case Mid(Oct, Len(Oct) - i + 1, 1)
Case "0": b = b + 8 ^ (i - 1) * 0
Case "1": b = b + 8 ^ (i - 1) * 1
Case "2": b = b + 8 ^ (i - 1) * 2
Case "3": b = b + 8 ^ (i - 1) * 3
Case "4": b = b + 8 ^ (i - 1) * 4
Case "5": b = b + 8 ^ (i - 1) * 5
Case "6": b = b + 8 ^ (i - 1) * 6
Case "7": b = b + 8 ^ (i - 1) * 7
End Select
Next i
O2D = b
End Function

' 用途:将二进制转化为八进制
' 输入:Bin(二进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:B2O(八进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function B2O(ByVal Bin As String) As String
Dim i As Long
Dim H As String
If Len(Bin) Mod 3 <> 0 Then
Bin = String(3 - Len(Bin) Mod 3, "0") & Bin
End If

For i = 1 To Len(Bin) Step 3
Select Case Mid(Bin, i, 3)
Case "000": H = H & "0"
Case "001": H = H & "1"
Case "010": H = H & "2"
Case "011": H = H & "3"
Case "100": H = H & "4"
Case "101": H = H & "5"
Case "110": H = H & "6"
Case "111": H = H & "7"
End Select
Next i
While Left(H, 1) = "0"
H = Right(H, Len(H) - 1)
Wend
B2O = H
End Function

' 用途:将八进制转化为二进制
' 输入:Oct(八进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:O2B(二进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function O2B(ByVal Oct As String) As String
Dim i As Long
Dim b As String

For i = 1 To Len(Oct)
Select Case Mid(Oct, i, 1)
Case "0": b = b & "000"
Case "1": b = b & "001"
Case "2": b = b & "010"
Case "3": b = b & "011"
Case "4": b = b & "100"
Case "5": b = b & "101"
Case "6": b = b & "110"
Case "7": b = b & "111"
End Select
Next i
While Left(b, 1) = "0"
b = Right(b, Len(b) - 1)
Wend
O2B = b
End Function

' 用途:将八进制转化为十六进制
' 输入:Oct(八进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:O2H(十六进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function O2H(ByVal Oct As String) As String
Dim Bin As String
Bin = O2B(Oct)
O2H = B2H(Bin)
End Function

' 用途:将十六进制转化为八进制
' 输入:Hex(十六进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:H2O(八进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function H2O(ByVal Hex As String) As String
Dim Bin As String
Hex = UCase(Hex)
Bin = H2B(Hex)
H2O = B2O(Bin)
End Function

'====================================================

'16进制转ASC
Function H2A(InputData As String) As String
Dim mydata
mydata = Chr(Val("&H" & InputData))
H2A = mydata
Exit Function
End Function

'10进制长整数转4位16进制字符串
Function S2H(Num As Long) As String
Dim mynum As String
mynum = Hex(Num)
If Len(mynum) = 1 Then mynum = "000" + mynum
If Len(mynum) = 2 Then mynum = "00" + mynum
If Len(mynum) = 3 Then mynum = "0" + Left(mynum, 2) + Right(mynum, 1)
If Len(mynum) = 4 Then mynum = Right(mynum, 2) + Left(mynum, 2)
S2H = mynum
End Function

'10进制长整数转2位16进制字符串
Function S2H2(Num As Long) As String
Dim mynum As String
mynum = Hex(Num)
If Len(mynum) = 1 Then mynum = "0" + mynum
S2H2 = mynum
End Function

'ASCII字符串转16进制字符串
Public Function A2H(str As String) As String
Dim strlen As Integer
Dim i As Integer
Dim mystr As String
mystr = ""
strlen = Len(str)
For i = 1 To strlen Step 1
mystr = mystr + Hex$(Asc(Mid(str, i, 1)))
Next i
A2H = mystr
End Function

'=====================================================
'进制反转
'=====================================================

'反16进制数转10进制数,共8位
Function FHexToInt(ByVal str As String) As String
Dim text1 As String
text1 = str
Dim text2 As String
text2 = Mid(text1, 7, 2)
Dim text3 As String
text3 = Mid(text1, 5, 2)
Dim text4 As String
text4 = Mid(text1, 3, 2)
Dim text5 As String
text5 = Mid(text1, 1, 2)
FHexToInt = Val("&H" & text2 & text3 & text4 & text5)
Exit Function
End Function
'反16进制数转10进制数,共6位
Function FHexToInt6(ByVal str As String) As String
Dim text1 As String
text1 = str
Dim text2 As String
text2 = Mid(text1, 5, 2)
Dim text4 As String
text3 = Mid(text1, 3, 2)
Dim text5 As String
text4 = Mid(text1, 1, 2)
FHexToInt6 = Val("&H" & text2 & text3 & text4)
Exit Function
End Function

'反16进制数转10进制数,共4位
Function FHexToInt4(ByVal str As String) As String
Dim text1 As String
text1 = str
Dim text2 As String
text2 = Mid(text1, 3, 2)
Dim text4 As String
text3 = Mid(text1, 1, 2)
FHexToInt4 = Val("&H" & text2 & text3)
Exit Function
End Function

'10进制数转反16进制数,共8位
Function IntToFHex(ByVal nums As Long) As String
Dim text1 As String
'text1 = Convert.ToString(nums, &H10)
text1 = O2H(nums)
If (Len(text1) = 1) Then
text1 = ("0000000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 2) Then
text1 = ("000000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 3) Then
text1 = ("00000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 4) Then
text1 = ("0000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 5) Then
text1 = ("000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 6) Then
text1 = ("00" & text1)
End If
If (Len(text1) = 7) Then
text1 = ("0" & text1)
End If
Dim text2 As String
text2 = Mid(text1, 7, 2)
Dim text3 As String
text3 = Mid(text1, 5, 2)
Dim text4 As String
text4 = Mid(text1, 3, 2)
Dim text5 As String
text5 = Mid(text1, 1, 2)
IntToFHex = text2 & text3 & text4 & text5
Exit Function
End Function
'10进制数转反16进制数,共6位
Function IntToFHex6(ByVal nums As Long) As String
Dim text1 As String
text1 = O2H(nums)
If (Len(text1) = 1) Then
text1 = ("00000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 2) Then
text1 = ("0000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 3) Then
text1 = ("000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 4) Then
text1 = ("00" & text1)
End If
If (Len(text1) = 5) Then
text1 = ("0" & text1)
End If
Dim text2 As String
text2 = Mid(text1, 5, 2)
Dim text3 As String
text3 = Mid(text1, 3, 2)
Dim text4 As String
text4 = Mid(text1, 1, 2)
IntToFHex6 = text2 & text3 & text4
Exit Function
End Function

'10进制数转反16进制数,共4位
Function IntToFHex4(ByVal nums As Long) As String
Dim text1 As String
text1 = O2H(nums)
If (Len(text1) = 1) Then
text1 = ("000" & text1)
End If
If (Len(text1) = 2) Then
text1 = ("00" & text1)
End If
If (Len(text1) = 3) Then
text1 = ("0" & text1)
End If
Dim text2 As String
text2 = Mid(text1, 3, 2)
Dim text3 As String
text3 = Mid(text1, 1, 2)
IntToFHex4 = text2 & text3
Exit Function
End Function

'==========================================

Public Function B2S(ByVal str As Byte)
strto = ""
For i = 1 To LenB(str)
If AscB(MidB(str, i, 1)) > 127 Then
strto = strto & Chr(AscB(MidB(str, i, 1)) * 256 + AscB(MidB(str, i + 1, 1)))
i = i + 1
Else
strto = strto & Chr(AscB(MidB(str, i, 1)))
End If
Next
B2S = strto
End Function

Public Function V2H(ByVal sHex As String, Optional bUnicode As Boolean)
Dim sByte As Variant
Dim byChar() As Byte
Dim i As Long
sHex = Replace(sHex, vbCrLf, "")
sByte = Split(sHex, " ")
ReDim byChar(0 To UBound(sByte)) As Byte
For i = 0 To UBound(sByte)
byChar(i) = Val("&h" & sByte(i))
Next
If bUnicode Then
V2H = byChar
Else
V2H = StrConv(byChar, vbUnicode)
End If
End Function

'记录集转二进制流

Public Function R2B(rs As Recordset) As Variant '记录集转换为二进制数据
Dim objStream As Stream
Set objStream = New Stream
objStream.Open
objStream.Type = adTypeBinary
rs.Save objStream, adPersistADTG
objStream.Position = 0
R2B = objStream.Read()
Set objStream = Nothing
End Function

'ASCII码转二进制流

Public Function A2B(str As String) As Variant
Dim a() As Byte, s As String
s = str
a = StrConv(s, vbFromUnicode) '字符串转换为byte型 'a 是byte数组,你可以在程序中调用 ,但不能在textbox中显示。
A2B = a
End Function

'二进制流转ASCII码

Public Function B2A(vData As Variant) As String
Dim s As String
s = StrConv(vData, vbUnicode) 'byte型转换为字符串
B2A = s
End Function

摘自:网络整理

VB相关


VB 读写TXT文本文件函数

VB 提取TextBox 文本框中指定一行字符串

VB 获取汉字拼音的首字母

VB 汉字字符串转换成拼音

VB判断指定名字的进程是否存在函数

VB 两种方法实现热键

VB 使用SendMessage枚举文件与目录

VB 二进制数组与十六进制字符串相互转换

VB 二进制数据读写实例

VB 进制转换大全(十进制、十六进制、八进制、二进制、二进制流)互转

VB 判断是否文本文件

VB 读取UTF-8编码文件函数

VB 按指定编码格式写入文本文件

VB UTF-8 URL编码函数

VB 实现UTF-8 GB2312互转

VB 设置ListView中指定一行的背景颜色

VB SendMessage向其他程序窗口发送字符串消息实例

VB Listview导出到CSV文件函数

vb卸载所有窗体

VBNull, Empty, Nothing, and vbNullString的区别

利用API函数计算程序运行时间VB

获取快捷方式原文件路径vb路径

利用VB函数Dir()实现递归搜索目录

VB数组的清除和重新定义

RtlAdjustPrivilege来调整进程权限(VB6.0代码)

获取对象的接口信息(方法/属性/事件)(VB6代码)

VB6中给数组赋值的限制

[vb]一些窗口消息的详解

VB直接播放EXE文件中的声音文件

VB中利用CopyMemory使用指针

VB读写注册表的三种方法

[VB]SaveSetting 语句 和 DeleteSetting 语句

VB APP对象属性一览表 + 灵活使用VBAPP对象

[vb]SendMessageA函数

使用VB绘制抛物线动画曲线

关于vb中的容器

[vb]利用WScript.Shell对象隐藏cmd命令行运行

浅析VB For Each.Next语句

VB中窗体模块、标准模块、类模块的区别

引用 VB类模块

VB中什么是类,类模块有什么作用

VB SendKeys 语句

VB 全局热键

VB轻松调用其他程序

vb读取txt文件到textbox

如何去优化你的VB程序3

如何去优化你的VB程序2

如何去优化你的VB程序1

[VB]在状态栏中显示帮助信息

[VB]把屏幕保存为图像

Mp3Play.ocx控件让音乐之声响起来


更多精彩>>>
 • 3
  点赞
 • 0
  评论
 • 3
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值