Python学习之缺省参数、多值参数

缺省参数

def print_info(name, gender = True)

缺省参数即是调用该函数时,缺省参数的值若未被传入,则传入默认预设的值
注意,必须将所有带有默认值的参数置于参数列表的末尾
当带有多个缺省参数的函数被调用时,可单独指定某个缺省参数的值。如:

def print_info(name, age = 18,gender = True )
print_info("zhan", gender = False )

多值参数

函数参数列表中,参数前增加一个*可以接收元组增加两个*可以接收字典。
* args(arguments) 存放元组参数
* * kwargs 存放字典参数

def demo(num, *nums ,**nums )
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页