Java并发编程:多线程介绍

进程和线程:

进程是指一个内存中运行的应用程序,每个进程都有自己独立的一块内存空间。

线程是轻量级的进程,每个CPU核心在同一时刻只能执行一个线程,线程是操作系统可识别的最小执行和调度单位

在Java并发编程中 总结了以下知识点:

        如何创建线程

        线程的生命周期

        线程安全:synchronized Lock

        Callable&Future

        线程池

        阻塞队列

        常见的同步工具类

 

总之:多线程的目的是为了最大限度的利用CPU资源

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页