[git]修改log信息

修改最新的log

git commit --amend
git push -f    

强制推送,必须有这一步,不然体现不到远程,
直接git push,会push失败

修改历log

git rebase -i HEAD~2

pick 1f639c0 222
pick a8aef3a 4333
改为

pick 1f639c0 222
edit 8aef3a 4333

 git commit --amend
git rebase --continue
git push -f 

强制推送

当rebase没有完成的时候,命令行后边会类似这样,

表示rebase没有完成,
需要将rebase完成
git add
git rebase --continue
https://segmentfault.com/q/1010000014544559

参考链接
https://www.cnblogs.com/idyllcheung/p/11715203.html

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页